Những sinh viên lãnh đạo của Enactus NEU tạo ra và thực hiện các dự án trao quyền cho cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, thúc đẩy phát triền bền vững.

---

Chúng tôi đã và đang chứng tỏ rằng, sức mạnh trong hành động kinh doanh không chỉ mang lại niềm tin, tạo ra cơ hội ma còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống để tạo nên một cộng đồng vững mạnh và phát triển hơn.