BAN CỐ VẤN

PHÓ GIÁO SƯ - TIẾN SĨ TRƯƠNG THỊ NAM THẮNG

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh Doanh - Thành viên CFVG

THẠC SĨ TRẦN THỊ THU GIANG

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Kinh tế

CÔ ĐẬU THÚY HÀ

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tư vấn Quản lý OCD

TIẾN SĨ TĂNG VĂN KHÁNH

Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD

BAN ĐIỀU HÀNH 2018 - 2019

NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI

Chủ Tịch hoaintn.enactusneu@gmail.com